schoolteam

Biesredhouse Onze school

School info decobieske

Onze basisschool telt twee afdelingen:

De kleuterschool
De lagere school.

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Lanaken.

G.V. Basisschool " 't Bieske " Biesweg 14, 3620 Gellik
089/713035
secretariaat@tbieske.be
V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Lanaken Berenhofstraat 30, 3620 Lanaken
089/ 71 28 38

Schoolnaam decobieske

Biesschool Het schoolgebouw ligt op 'een berg', veruit op het hoogste punt van Gellik.
In vroegere tijden, toen er op deze plek nog geen gebouwen stonden, waaide er regelmatig een harde wind op deze hoogte. In de volksmond zei men dan: "De bies is oet". De naam van de school 't Bieske is hiervan afgeleid.

Bieswind Het is goed dat er regelmatig een frisse wind waait door de school. Dit wil zeggen dat de school zich kan aanpassen aan de steeds en snel veranderende maatschappij en wil inspelen op vernieuwingen in het onderwijs.

Ons opvoedingsproject decobieske

Biesvlieger 1. Een schooleigen christelijke identiteit.

De vraag is hier: “Wie zijn wij? Waar staan we voor? Wat zijn onze uitgangspunten?”

Wij willen open scholen zijn, waar iedereen welkom is: leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij hechten veel belang aan een warm onthaal van iedereen die bij onze scholen betrokken is. Wij zijn scholen met een hart voor kinderen, klein en groot. Wij trachten ons in te leven in hun leefwereld met een wederzijds respect voor elkaar in een vriendelijke sfeer met een gezonde aandacht voor de nodige zorg en discipline. Kinderen zijn voor ons geen nummers. Wij streven naar een gezond evenwicht tussen degelijke leerervaringen en een muzische leefomgeving (zang, dans, knutselen, bewegen ...).
Wij bieden zo een open venster op de wereld. Dit doen wij vanuit een christelijke inspiratie, gebaseerd op de grondwaarden van het katholiek onderwijs:

 • respect voor de eigenheid van ieder mens
 • verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen
 • menswaardigheid
 • solidariteit
 • vreugde om het leven en de schepping
 • dankbaarheid
 • verwondering
 • respect en zorg voor de natuur
 • vertrouwen in het leven
 • vergeving schenken en ontvangen
 • hoop op toekomst
 • zorgzame nabijheid en troost

Op deze manier creëren wij veiligheid en geborgenheid voor onze kleuters en leerlingen.
Van de ouders wordt verwacht dat ze loyaal achter de identiteit van de school staan.Biesvlieger 2. Een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod.

De vraag is hier: “Wat moeten kinderen leren om tot ‘goede’ mensen uit te groeien?”

Wij willen kwalitatief en degelijk onderwijs aanbieden, waarin het totale kind wordt benadrukt: hoofd, hart en handen. Hierbij zorgen wij voor een logische samenhang tussen de verschillende ontwikkelvelden: de persoonsgebonden ontwikkelvelden en de leergebieden / cultuurgebonden ontwikkelvelden: wiskundig denken, taalontwikkeling, oriëntering op de wereld, motorische en zintuiglijke ontwikkeling, ...
Wij baseren ons daarbij op het ZILL leerplan ontwikkeld door het katholiek onderwijs.
Wij zorgen voor een stimulerend klimaat met voldoende prikkels voor elk kind door het gebruik van eigentijdse leermiddelen en/of werkvormen zoals bv. computer, contractwerk, sporenbeleid, hoekenwerk, klassendoorbrekende activiteiten, ...
Via deze inhouden willen wij aansluiten bij de behoeften en de interesses van onze kleuters en onze leerlingen.
De leerlingen krijgen de kans om zelfstandig naar oplossingen voor een probleem te zoeken, waarbij ze gebruik maken van de bovenvermelde leermiddelen en werkvormen. Wij vinden het belangrijk om de kinderen relatiebekwaam te maken via het werken aan sociale vaardigheden (omgaan met elkaar, ruzies uitpraten, leren samen werken, ...) en attitudes.
Er is een samenwerking tussen de kleuterafdeling en de lagere school om de doorstroming van de kleuters te vergemakkelijken. Ter voorbereiding op het secundair onderwijs vinden wij het belangrijk om kinderen een goede leer- en werkhouding mee te geven (leren leren, huistaken, lessen, ...).Biesvlieger 3. Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

De vraag is hier: “Hoe kan dat leren best ondersteund en begeleid worden?”

Wij hechten veel belang aan een stimulerende leef- en leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat er een gezond evenwicht is tussen inspanning en ontspanning. Hierbij voorzien we een waaier van activiteiten, waarbij de creativiteit van elk kind wordt gestimuleerd.
Wij maken met onze kleuters en leerlingen de nodige afspraken om het klas- en schoolgebeuren optimaal te laten verlopen.
Als leerkrachten vinden wij het belangrijk dat er voldoende overlegmomenten zijn, zodat ons aanbod verdiepend en verrijkend is en dit vanaf de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar.
Zo trachten we in onze school een sfeer van verbondenheid (leven met elkaar, leren van en met elkaar, zorg dragen voor elkaar,...) op te bouwen, omdat dit een positieve invloed heeft op het leren van de kinderen.Biesvlieger 4. Een brede zorg voor alle kinderen.

De vraag is hier: “Hoe centraal staat het kind?”

Wij besteden aandacht aan het ontwikkelingsniveau van elk kind, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. Wij begeleiden kinderen met een leerachterstand en eventueel hoogbegaafde kinderen. Wij proberen leerachterstand te voorkomen.

Brede zorg heeft twee dimensies:

 • Zorgbreedte is de aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft dus eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Leerkrachten worden dan ook uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren.
 • Zorgbreedte wordt zorgverbreding voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten leerkrachten op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen doet de school een beroep op de samenwerking met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra.

Een permanente evaluatie en een ervaringsgericht leerlingvolgsysteem worden gehanteerd als instrumenten om elke kleuter en elke leerling op zijn of haar niveau vooruit te helpen. Wij vinden het belangrijk dat er een klimaat heerst van respect en waardering voor kinderen, dat er naar hen wordt geluisterd en dat er wordt ingegaan op hun vragen. Door deze manier van werken kunnen kinderen gestimuleerd worden.Biesvlieger 5. Een school als gemeenschap en als organisatie.

De vraag is hier: “Wie zijn de verschillende betrokkenen? Welke is hun verantwoordelijkheid? Hoe wordt alles best georganiseerd?”

In onze school werkt iedereen(1) aan hetzelfde doel: de opvoeding van kinderen. Elke geleding doet dit volgens zijn of haar mogelijkheden en verantwoordelijkheid. Daarom werken alle betrokkenen stap voor stap aan en vanuit dit schooleigen christelijk opvoedingsproject.
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen maakt de school tijd, ruimte en middelen vrij om de professionaliteit van de leerkrachten en de goede werking van de school te verbeteren. Zo krijgt de school een ziel.
Alleen op deze manier kunnen we als een hecht team samenwerken in vertrouwen en met respect voor elkaar, waarbij iedereen zich goed voelt.

(1) Dit zijn: schoolbestuur, directie, kern- en schoolteam, oudercomité/raad en ouders, pedagogische begeleiding, inspectie, VCLB, LOC, schoolraad, zorgteam, OCSG, leerlingen participatieraad, ...

Het schoolbestuur

VZW Katholiek Basisonderwijs Lanaken. decobieske

Leden van het schoolbestuur:

Voorzitter: Dhr. Uberto Caubergh

overige leden:
- Dhr. Gerits Ivo
- Dhr. Hermans Leon
- Dhr. Geurts Eddy
- Dhr. Palmans Martin
- Mevr. Sandra Koller
- E.H. Vanderlee Jos
- Dhr. Julien Daenen
- Dhr. Werner Quix

Contactgegevens decobieske

Katholiek Basisonderwijs Lanaken
Berenhofstraat 30, 3620 Lanaken
089/ 71 28 38

Het Leerkrachtenteam decobieske

groepsfoto schoolteam

Directie en algemene organisatie decobieske

Directie: Petra Kuijpers
Beleidsondersteuning: Ine Schuurmans
Secretariaat: Bertine Zengers
Veiligheidscoördinator: Erica Hardy
ICT-coördinator: Eleander Maes - Kurt Keunen - Bjorn Lecis
Zorgcoördinator: Marita Vanloffelt
Bewegingsopvoeding en L.O.: Thomas Roox en Laurens Lemmens

Leerkrachten Lager onderwijs decobieske

1ste leerjaar A: Elke Degrève
1ste leerjaar B: Marijke Lambrigts
2de leerjaar: Anne-Marie Roox
3de leerjaar A: Annelien Missotten
3de leerjaar B: Eline Meyers
4de leerjaar A:Anja Nijssen en Brigitte Jongen
4de leerjaar B: Vera Vandevenne
5de leerjaar: Bernadette Vrindts
6de leerjaar: Geert Depuydt
Vlinderleerkracht: Baziel Hoobergs
Zorgbegeleider lager: Brigitte Jongen

Leerkrachten Kleuteronderwijs decobieske

K-in (instappertjes): Kim Ector
KA (2,5 - 3 jarigen): Christa Aussems
KB (2,5 - 3-jarigen): Kim Caenen en Chloë Gilissen
KC (4-5 jarigen): Yentl Vrancken
KD (4-5 jarigen): Emilie Wijman en Chloë Gilissen
KE (4-5 jarigen): Carmen Sohl
Zorg KS: Chloë Gilissen

Ondersteunende diensten decobieske

Kinderverzorgster: Mireille Mewissen - Petra Vandenrijt
Voor- en naschoolse opvang: Ingrid Moens - Francine Hamers
Eetzaal- en Speelplaatstoezicht (Lagere school): Francine Hamers - Christine Lemmens
Eetzaal- en Speelplaatstoezicht (Kleuterschool): Petra Vandenrijt - Ria Arenhouts - Liliane Vaesen - Lindsay Claesen
Onderhoudspersoneel: Coletta Brepoels - Eliane Brepoels - Guy Dreesen

Voorstelling van onze school decobieske

Infrastructuur

Tijdens het schooljaar 2004 - 2005 werden de verbouwingswerken aan onze school gestart . In mei 2006 werd onze vernieuwde school dan officieel geopend. We mogen vandaag terecht fier zijn op het resultaat.
Onze school voldoet ruimschoots aan de veeleisende noden van de hedendaagse maatschappij: zo beschikken we over zeer ruime klaslokalen, een computerlokaal met een pc voor elk kind tijdens de les, een gezellige eetruimte, een overdekte fietsenstalling, vernieuwd sanitair, veilige speeltuigen op de kleuterspeelplaats, een nieuwgebouwde sportzaal, ... .

Overtuig u zelf en neem even een kijkje door op de volgende link te klikken :

schoolfoto's

kaart gellik

Ligging en geschiedenis van Gellik

Biesboom Gellik - geschiedenis

Gellik dorp telt ongeveer 2700 inwoners. Ooit was Gellik een aparte gemeente, maar nu maakt het samen met de dorpen Kesselt, Smeermaas, Veldwezelt, Neerharen, Rekem, Oud-Rekem en Lanaken deel uit van Groot-Lanaken. Briegden is een gehucht van Gellik.Wapen van Lanaken

Biesboom Etymologie

De naam Gellik is van oorsprong Gallo-Romeins, en wel Galliacum, ofwel: toebehorend aan ene Gallius. In 1096 werd Gellik voor het eerst schriftelijk vermeld als Gelleken.Biesboom Geschiedenis

Gellik is gelegen aan de voormalige heerbaan van Tongeren naar Nijmegen. In Gellik werden dan ook overblijfselen uit de Romeinse tijd gevonden.
In 1096 behoorde Gellik tot het Graafschap Loon en dit werd vanaf 1366 onderdeel van het Prinsbisdom Luik. Sindsdien werd Gellik bestuurd door de Bisschoppelijke Tafel van Luik, en dat bleef zo tot 1680, toen de familie Heusch de Zangerie aan de macht kwam. Dit duurde tot omstreeks 1792 toen het feodale stelsel werd opgeheven.
De Sint-Laurentiusparochie is al oud (13°-14° eeuw) en werd mogelijk door de Abdij van Munsterbilzen gesticht. Vanuit deze parochie zijn op hun beurt de parochies van Eigenbilzen en Mopertingen ontstaan.

Sint-Laurentiuskerk Gellik Sint-Laurentiuskerk

Gellik leefde vanouds van de landbouw. Begin 20e eeuw trokken velen weg wegens gebrek aan werkgelegenheid. Later nam de bevolking weer toe door de aanleg van nieuwe woonwijken, waaronder o.a. villawijken en de wijk Op de Berg.

Van 1899 tot 1954 was er te Gellik een stopplaats aan de spoorlijn tussen Hasselt en Maastricht. In 1992 werd de spoorlijn opgeheven.

Tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog werden veel vernielingen aangericht. Ook de Sint-Laurentiuskerk werd vernield en een nieuwe kerk werd gebouwd tussen 1913 en 1915. In de onmiddellijke omgeving van Gellik zijn op 12 mei 1940 een Engels gevechtsvliegtuig (RAF) en op 24 mei 1944 een Canadees gevechtsvliegtuig (RCAF) neergestort. Dit wordt nog jaarlijks herdacht met een plechtigheid op het kerkplein.

In de jaren 30 van de vorige eeuw werd het Albertkanaal aangelegd, wat onmiddellijk ten zuiden van Gellik kwam te lopen en waarover een stalen spoorwegbrug werd gebouwd.

Bezienswaardigheden zijn Kasteel Kewith, Sint-Laurentiuskerk, het Sint-Augustinusgesticht (huidige Academie voor Muziek en Woord en Jeugdacademie voor Beeldende Kunst) en de spoorbrug over het Albertkanaal.spoorbrug Spoorbrug

Biesboom Natuur en landschap

Gellik ligt op de grens van het Kempens Plateau en Haspengouw. Gelegen op ongeveer 70 meter hoogte volgt het Albertkanaal ongeveer de grens tussen beide gebieden. Dit kanaal ligt ten zuiden van de dorpskom.
Natuurgebied De Hoefaert maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen. Het is gelegen op de zuidflank van het Kempens Plateau.
Vanaf 1861 begon men de uitgestrekte heidevelden op het Plateau te bebossen en in 1900 was er al 80 ha dennenbos.schoolplein Schoolplein

Biesboom Onderwijs - voorzieningen

Naast een basisschool bezit Gellik een ontmoetingscentrum en een sporthal. In het voormalige Sint-Augustinusgesticht van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph * werd de hoofdvestiging van de Gemeentelijke Muziekacademie van Lanaken gevestigd. Ook de Jeugdacademie voor Beeldende Kunst, de computerclub en de tafeltennisclub 'Jevota' vinden er een onderkomen.
Gellik heeft verder een eigen concertzaal, Esperanza waar de Gellikse Harmonie oefent en waar er regelmatig toneelvoorstellingen worden gegeven, er is een eigen voetbalvereniging (FC Apollo Gellik), een eigen Motorclub (MC Gellik) en een jeugdhuis (Jeugdhuis Jouwes).

* De congregatie is in 1872 opgericht door de Heerlense priester Petrus Joseph Savelberg. Het moest een sobere en eenvoudige gemeenschap worden. Iedereen die maatschappelijk buiten de boot viel, kon op de steun van deze zusters rekenen.
In vrij korte tijd groeide de congregatie uit tot 21 kloosters en meer dan 3000 vrouwen traden in. Ooit was de congregatie de op één na grootste van Nederland. Zij stond open voor vrouwen zonder opleiding, zonder geld of met een handicap. In 2010 zijn er nog 240 Kleine Zusters in leven.
De zusters werkten in ziekenhuizen, weeshuizen, verpleegtehuizen en kinderherstellingsoorden. De religieuzen deden dienst in de gezondheidszorg, het onderwijs en het huishouden. Ze werkten in ruim 80 Nederlandse en Belgische instellingen, maar ook in Afrika en Azië. Het Sint-Augustinusgesticht te Gellik was open van 1901 tot 1980.Biesboom Interessante weetjes over Gellik

Sinds 2007 heeft Gellik een jaarlijkse lichtstoet tijdens de carnavalsperiode. Voorts kent Gellik een amateurtoneelgroep en diverse sportverenigingen.

Het dialect van Gellik lijkt sterk op het Lanakens dialect. Beide vertonen grote overeenkomsten met het Maastrichts.

Judoka Ann Simons is afkomstig uit Gellik.

Elke Geraerts is een oudleerling van onze school

De schoolraad decobieske

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap.

Voorzitter: Karen Hermans
Leden voor de school: Guido Maenen, Kim Caenen, Marita Vanloffelt
Leden lokale gemeenschap: Liliane Thijskens, Christine Lemmens
Ouders: Karen Hermans (voorzitter), Bram Vandoren, Silvy Hermans

Contact: kmerkenh@gmail.com (voorzitter)