schoolteam

Biesredhouse Ouders

Begin- en einduren van de schoolactiviteiten

Voormiddag: van 8.35 tot 12.20 uur ( op woensdag tot 12.10 uur )
Namiddag: van 13.20 tot 15.00 uur ( maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag )

Voorschoolse Opvang:

van 7.00 tot 8.20 uur

Naschoolse Opvang:

van 15.00 tot 18.00 uur
op woensdag van 12.10 tot 15.30 uur

Download onze folder: decobieske

Bij volgende knoppen kan je via rechter muisklik de functie "bewaar gekoppeld bestand" gebruiken om het bestand te downloaden of klik op de link en u krijgt het pdf-bestand rechtstreeks te zien (als je browser een pdf-plugin heeft) en kan het document opslaan indien u wenst.

Ons schoolreglement

Om pdf-bestanden te kunnen openen heeft u een pdf-reader nodig. Indien u geen programma heeft dat een pdf kan openen, kan je Acrobat Reader gratis downloaden Klik HIER

document aanvraag medicatie op school

Informatie over VrijCLB

Informatie over groeipakket

Vrijwilligers decobieske

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilliggers verplicht de organisatie om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen.

info over status schoolvrijwilliger:

1. Verzekering

a. Verplichte verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC (38.100.791). De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

b. Vrije verzekering

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC (38.100.791). De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

2. Vergoedingen

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

3. Aansprakelijkheid

De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

4. Geheimhoudingsplicht

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht bedoeld in het artikel 458 strafwetboek: " Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd euro tot vijfhonderd euro." Op vrijwilligers die actief zijn binnen de scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing.

Doelstellingen decobieske

decobieske doelstellingen:

Als school de ouders op een systematische wijze informeren en vormingskansen bieden om hun taken als opvoeder en gesprekspartner met de school zo goed mogelijk te vervullen.
Ouders de gelegenheid geven allerlei zorgen, tips, vragen en problemen te bespreken en op te lossen.
Contacten en relaties tussen ouders en school bevorderen, zodat de school een echte leefgemeenschap wordt, hierbij steeds met oog voor verbeterpunten.
Als ouders hulp bieden bij de door de school ingerichte activiteiten en projecten.
Als ouders zelf organiseren van activiteiten en initiatieven ten voordele van de school.

Leden van de Oudervereniging. decobieske

decobieske Ouders:

Bart Heijnen (voorzitter) Bram Vandoren (secretaris) Stéphanie Janssen (penningmeester)
Marco Pooters, Steve Emons, Aurélie Monten, Jossie Thijs, Karen Hermans, Sandy Savenay, Sarina Mantels

decobieske Afvaardiging school:

Afvaardiging directie: Petra Kuijpers
voor Kleuterschool: Christa Aussems, Kim Caenen, Emilie Wijman (reserve)
voor Lagere school: Elke Degrève , Annelien Missotten, Anne-Marie Roox (reserve)

Laatste nieuws decobieske

Promofilmpje online!

Bekijk onze promofilm op youtube.

Lijst activiteiten OC

Sinterklaasontbijt Kienavond Inwijding Speeltuig ( 2 juni 2019 ) Carnavalsmiddag Fruitbedeling ( elke week ) Feestje 6e-jaars ( na proclamatie )

Gerealiseerde projecten OC

- 6 Voetbaldoeltjes speelplaats Lager en kleuters
- 4 Digitale beeldschermen kleuterklassen
- Digitaal schoolbord (Smartboard) L3
- Afdak speelplaats kleuters
- Muurschilderingen speelplaats Lager
- Rubberen tegelvloer speeltuig speelplaats kleuters
- Schrobveegmachine turnzaal
- Mobiele muziekinstallatie
- Nieuw speeltuig speelplaats Lager

Contactgegevens decobieske

Voorzitter:
Sint-Laurentiusstraat 23 3620 Gellik
+32 0478 18.58.35
ronnywillems00@gmail.com

Inschrijven van leerlingen decobieske

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Tevens dienen de ouders een verklaring in te vullen om aan te tonen dat de leerling niet of niet meer in een andere school is ingeschreven.

Kleuters mogen vanaf 2 jaar en 6 maanden toegelaten worden op de volgende instapdata:

de eerste schooldag na:

  • de zomervakantie
  • de herfstvakantie
  • de kerstvakantie
  • de krokusvakantie
  • de paasvakantie
  • hemelvaartsdag

1 februari is ook een geldige instapdatum voor de kleuters.

decobieske Bij ziekte/afwezigheid:

decobieske Kleuteronderwijs:

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is voor 2.5 tot en met 4 jarigen, niet gewettigd worden door medische attesten. Het is echter sterk aan te raden dat ouders de school verwittigen. 5 jarigen zijn vanaf het lopende schooljaar 2020-2021 leerplichtig. Zij moeten bovendien minstens 290 halve lesdagen naar de kleuterschool. Voor afwezigheid wordt voor 5 jarige leerplichtige kleuters een attest gevraagd.

decobieske Lager onderwijs:

Is een kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek en /of afwezig dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een arts, geneesheer, specialist, psychiater, tandarts, orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Voor ziekte of afwezigheid tot drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.
De ouders verwittigen de school ten laatste om 9u in de ochtend. En bezorgen het attest zo snel mogelijk.

VCLB

Wat is het VCLB ? decobieske

VCLB staat voor Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding. Leerlingen, ouders en scholen kunnen er om hulp, informatie en begeleiding vragen. Het centrum voor leerlingenbegeleiding heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en begeleidt leerlingen binnen vier domeinen :

  • het leren en studeren: vb. lees- en rekenproblemen, huiswerk maken, ...
  • de onderwijsloopbaan: vragen over studiekeuze
  • de preventieve gezondheidszorg: vb. slaapproblemen, inentingen, overgewicht, ...
  • het psychisch en sociaal functioneren: vb. pestgedrag, stress, faalangst, grensoverschrijdend gedrag, ...

Het CLB werkt gratis en discreet. CLB, school en ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

decobieske

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Maasland, afdeling Maasmechelen.

Deken Bernardstraat 4 - 3630 Maasmechelen - Tel. : 089/77 97 30

Daar staat een team van deskundigen ter beschikking van de leerlingen en de ouders, de leerkrachten en de school.
Begeleider voor onze school: Goele Van Baelen
Schoolarts: mevr. Rianne Terwijn
Verpleegkundige: Marinette Vansichen
Maatschappelijk assistente:

Als u een gesprek wenst met de CLB-medewerkers kan dit in de school of in het centrum zelf.
Gelieve vooraf steeds een afspraak te maken:
089/ 77 97 30
089/ 77 97 31

Meer info over onze werking: VrijCLB_Maasmechelen_BAO.pdf

Gratis PRAATGROEP alleenstaande ouders!

Probeert u ook wel eens vader en moeder tegelijk te zijn en ervaart u hoe moeilijk dit is? decobieske

Wellicht zal een gesprek met andere ouders in dezelfde situatie u goed doen. Het is elke keer een productieve, waardevolle en leerrijke werkgroep vol met tips, ideeën en handvaten die onderling uitgewisseld worden!

Elke 3de donderdag van de maand van 18u tot 20u wordt er een praatgroep voor ALLEENSTAANDE OUDERS georganiseerd in het Cultureel Centrum Lanaken aan de Engelse Hof 10 bus 4 te Lanaken (ook in de schoolvakanties!).

Deze browser ondersteunt geen PDFs. Download hier de PDF: Download PDF.

Kom zeker eens een kijkje nemen hoe we te werk gaan. Deelname is steeds vrijblijvend!
Inschrijven of meer info:
info@opvoedingswinkelmaasland.be
0474/300 300