Visie

Onze school is een basisschool met lager onderwijs en kleuteronderwijs. Ze ligt in een rustige omgeving nabij veel mooie en bosrijke natuur. Schoolgaan in eigen dorp biedt hier ‘het iedereen kent elkaar gevoel’. Door de kleinschaligheid is het persoonlijk contact een troef. Opgroeien met dorpsgenoten geeft dat tikkeltje meer.

Totale persoonlijkheidsontwikkeling

Naast een hele reeks basisvaardigheden op cognitief vlak, willen wij als school aandacht besteden aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind: het sociale, het psychomotorische, het affectieve, het muzisch-creatieve, ... Wij beogen daartoe een evenwichtig vormingsaanbod en een evenwichtige activiteitenplanning. Zo kunnen onze kleuters bijvoorbeeld genieten van een toneelvoorstelling, een daguitstap, het grootouderfeest, Rollebolle, ... De leerlingen van de lagere school laten we proeven van een bezoek aan de plaatselijke bib, sportactiviteiten, natuureducatie, bosklassen, Kronkeldidoe, toneelvoorstellingen, ...

Onderwijs

In onze kleuterschool trachten wij ervaringsgericht te werken. Door te experimenteren hebben onze kleuters veel kansen om nieuwe dingen te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. We hebben veel aandacht voor de continuïteit in de schoolloopbaan en voor de drempels van kleuterschool naar de lagere school en nadien naar het secundair onderwijs. Met oog voor leerlijnen, voor horizontale en verticale samenhang, voor actief en interactief onderwijs en voor variatie binnen lessen en thema’s trachten we kwalitatief en boeiend onderwijs te bieden.

Onze leerlingen kunnen les volgen in ruime en aangename klaslokalen waar we leerinhouden en behandelde thema’s ook zoveel mogelijk visualiseren. Dit kan immers de zelfstandigheid van het kind bevorderen of anderzijds een gevoel van veiligheid en herkenbaarheid bieden. Als Katholieke school trachten we aan elk kind een christelijke opvoeding te bieden, de juiste normen en waarden over te brengen zonder echter andere geloofsovertuigingen uit te sluiten.

Vanuit zijn of haar specifieke en persoonlijke context is ieder kind voor ons immers uniek. Wij willen een brede school zijn die in contact staat met de omgeving, waar er respect heerst voor verschillen, voor andere meningen en voor ieders eigenheid, waar iedereen mee doet en mee telt en waar we leren van elkaar.

Het optimaliseren van betrokkenheid en welbevinden, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld zijn voor ons belangrijke doelstellingen.

Zorg - leerlingenbegeleiding

Onder zorg verstaan wij de aandacht die wij aan elk kind willen geven, de wijze waarop we optimale leer- en ontwikkelingskansen willen bieden aan elke leerling, de manier waarop we omgaan met verschillen: cognitieve verschillen, sociaal-economische, culturele, religieuze, emotionele, ... 

Alle kinderen hebben recht op gelijke onderwijskansen d.w.z. dat wij een zorgwerking ontwikkelen voor alle kinderen in het algemeen en voor de zorgkinderen en kansarme kinderen in het bijzonder. Zo brengen we meteen speciale (leerbedreigende) noden en onderwijsbehoeften in kaart om de nodige ondersteuning en/of leerlingenbegeleiding te kunnen aanbieden. Onze leerlingenbegeleiding situeert zich binnen de vier domeinen van onderwijsloopbaanbegeleiding, leren en studeren, psycho-sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Dankzij een open communicatie tussen alle partijen, via regelmatig overleg en vanuit een wederzijdse appreciatie trachten we in te spelen op de specifieke noden en onderwijsbehoeften van elk kind.

Een geïnspireerd team van leerkrachten, zorgleerkrachten en ondersteunend personeel staat elke dag klaar voor onze leerlingen, zij willen bijdragen aan het functioneren van de leerlingen in schoolse maar ook in maatschappelijke context. Onze leerkrachten staan open voor vernieuwingen en voor professionalisering daar waar nodig en/of relevant. Jonge leerkrachten en stagiaires ontdekken hier behulpzaamheid en samenwerking en kunnen dankzij degelijke en gepaste feedback groeien in hun eigen beginnende professionaliteit.

School maken doe je niet alleen

Onze school is een open school, ze is toegankelijk en wij trachten laagdrempelig te werken. We voeren een open communicatie met ouders, we bieden een luisterend oor voor vragen en zorgen, we proberen met ouders en zorgverleners tot oplossingen te komen daar waar nodig. Aan werkende ouders bieden wij de mogelijkheid in te tekenen op voor- en naschoolse opvang. Ouders en sympathisanten zijn omgekeerd vaak vaste partners in het realiseren van heel wat schoolse en naschoolse activiteiten. Hun belangeloze inzet weten wij als school erg naar waarde te schatten. Samenwerking met daarbij wederzijds respect en waardering dragen wij hoog in het vaandel. Ook onze kinderen zijn door het uitdragen van deze waarden graag geziene gasten bij extra-muros activiteiten of lesmomenten op locatie of bij ontvangst van externen in onze school.